Free Public Image Hosting API

Public API

We provide free public API access to use on your own apps, webapps, or websites. Despite not mandatory, please support our service by placing a backlink to our site. A footer or blogroll link is preferable. Example: "Free Image hosting by: imgCDN.dev"


Imgcdn.dev API v1 (also known as Bridge API) allows you to upload pictures as a guest. API v1 does not have rate limiting but is affected by our Flood upload limits. In the future, we will add an API v2 with more methods, per user, rate limiting and more features. Uploading images to your own imgCDN account is not possible at this time, all images are uploaded as "guest".

API key

5386e05a3562c7a8f984e73401540836

API Documentation

Our core system is based on chevereto engine. You can find the API documentation here


Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 20 MB